Защо да изберем
услугите
на счетоводна къща?

Поне 1,5 пъти по-скъпо е поддържането на локален счетоводител!

В България има над хиляда фирми, които предлагат счетоводни услуги. Този факт е показателен за обема на пазара и за това кой поема счетоводното обслужване на бизнеса. Какво представляват счетоводните къщи? Може би излишен въпрос, след като възникването им става с влизане в сила на Търговския закон и първите от тях имат близо 10-годишна история. Счетоводна къща може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон - едноличен търговец, ООД, АД или холдинг.

В масовия случай счетоводните къщи представляват изнесен счетоводен отдел, който обслужва външни клиенти. В зависимост от големината на фирмата клиент, един служител в такава организация може да поеме счетоводството на между една и десет фирми. Стандартната структура е екип от оперативни счетоводители и главен счетоводител, който най-често е и управител. Счетоводната компания представлява клиента си пред различни видове институции и цели да оптимизира пакетните си услуги персонално за всеки свой клиент. Това трябва да му осигури спокойствие и да му позволи да забрави за всички грижи, свързани с дейности, странични за основния бизнес на компанията. Това е една от основните причини да бъдат избрани услугите на счетоводна компания. Като други основни причини да бъдат избрани услугите на счетоводна компания могат да бъдат отбелязани :

  • Не инвестираш в техника
  • Не инвестираш в счетоводен софтуер
  • Не заделяш ресурс за работно място за счетоводител/счетоводен отдел
  • 1,5 пъти по-скъпо е поддържането на локален счетоводител
  • Разполагаш с квалифициран и опитен персонал
  • Разполагаш с партньор, който носи отговорност за грешките си

При така създалата се ситуация на пазара почти няма компания, която да може да си позволи да поддържа екип, който да работи на принципа "учене в движение" (Learning by doing). Счетоводството е динамична среда, изпълнена с постоянни промени и обновления. Счетоводната практика е огромна и е почти невъзможно един служител да обхване всичко. Локалните счетоводители във фирмите се затрудняват, когато трябва да решават сложни или нетрадиционни казуси. В голяма част от случаите въпросите на клиентите са насочени най-малко към счетоводната материя : кодекс на труда, социално осигуряване, ТРЗ и други. В тези случаи счетоводните компании следят и реагират на всички промени в данъчното законодателство и уведомяват навреме клиентите си. Те работят по-изгодно от гледна точка на разходите и с по-малко грешки.

Информационната обезпеченост е задължително изискване при дейността на счетоводните компании. Счетоводната къща поема отговорността за неправилно съставени отчети, неправилно начислени данъци или пропуснати срокове.


©2010 DOMICONSULT LTD
Всички права запазени.
Design and Development
iVision Ltd.